Wjazd do Austrii

Obywatele polscy nie potrzebują wiz wjazdowych. Maksymalny okres pobytu w Austrii wynosi trzy miesiące. Najprostszym sposobem przedłużenia pobytu ponad określony czas jest opuszczenie kraju i ponowne przekroczenie granicy. Osoby starające się o zezwolenie na pobyt stały w Austrii powinny zgłosić taki zamiar przed wyjazdem z kraju.

Paszport

Aby otrzymać paszport uprawniający do wielokrotnego przekraczania granicy, należy złożyć w biurze paszportowym kwestionariusz ze znaczkiem skarbowym (5 zł), trzy zdjęcia paszportowe, dowód osobisty z wpisanym numerem ewidencyjnym (PESEL) i wpłacić na konto urzędu 100 zł opłaty paszportowej. Kombatanci, emeryci, renciści wraz z współmałżonkami pozostającymi na ich utrzymaniu, młodzież ucząca się i studenci płacą za wydanie paszportu 50 zł. Paszport ważny jest 10 lat.

Dzieci do lat 16 otrzymują obecnie paszport bezpłatnie, ale muszą mieć wyrobiony numer PESEL w biurze dowodów osobistych oraz być wpisane do dowodów osobistych obojga rodziców. Dla potwierdzenia danych osoby niepełnoletniej, zawartych w kwestionariuszu paszportowym, należy posiadać skrócony odpis aktu urodzenia lub tymczasowy dowód osobisty.

Na wszelki wypadek należy w osobnym miejscu zapisać sobie numer paszportu lub posiadać jego kserokopię. Podczas podróży zawsze trzeba mieć przy sobie jeden lub dwa dokumenty stwierdzające tożsamość, w tym przynajmniej jeden z fotografią. Może się bowiem zdarzyć, że niektóre instytucje będą wymagać kilku dowodów tożsamości (np. do realizacji czeków podróżnych). Trzeba jednak pamiętać, że tamtejsze służby graniczne mogą odmówić wpuszczenia na teren swojego kraju osoby, której paszport traci ważność przed upływem sześciu miesięcy. W czasie podróży dokumenty tożsamości lepiej mieć przy sobie. Austriacy mają obowiązek noszenia dowodów tożsamości, a więc turyści też mogą się znaleźć w sytuacji, kiedy będą musieli się wylegitymować.

Prawo jazdy

Nie ma obowiązku posiadania międzynarodowego prawa jazdy. Więcej informacji na temat poruszania się po austriackich drogach w części Komunikacja.

Legitymacje studenckie i młodzieżowe

Międzynarodowa Legitymacja Studencka ISIC (International Student Identity Card) upoważnia jej posiadacza do zniżkowych opłat za wstęp, bilety samolotowe i kolejowe na międzynarodowych trasach, a nawet na niektóre wyciągi narciarskie. O zniżki na legitymację ISIC należy pytać zawsze i wszędzie. Od 10 do 20% zniżki można uzyskać w wielu miejscach noclegowych, do 25% zniżki przysługują także w niektórych sklepach, restauracjach i wypożyczalniach. Posiadacze legitymacji zostają ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz w zakresie kosztów leczenia za granicą na kwotę gwarancyjną 150 000 zł. Okres ubezpieczenia pokrywa się z okresem ważności legitymacji. W trakcie pobytu za granicą, za pośrednictwem ISIC Help Line, linii telefonicznej czynnej 24 godziny na dobę, można uzyskać pomoc organizacyjną, prawną lub lekarską.

W celu uzyskania żądanej pomocy należy połączyć się poprzez centralę międzynarodową z numerem ISIC Help Line w Londynie, podanym na odwrocie każdej legitymacji ISIC, na koszt odbiorcy (+44 181 6669205). Legitymację wraz z informatorem uzyskuje się w biurach Almaturu na podstawie ważnej legitymacji studenckiej lub uczniowskiej (potrzebne jest jedno zdjęcie). Dokument jest ważny od momentu zakupu do 31 grudnia następnego roku (maks. 16 miesięcy). Koszt wystawienia wynosi 53 zł.

Międzynarodowa Legitymacja Nauczycielska ITIC (International Teacher Identity Card) uprawnia do takich samych zniżek jak ISIC, w praktyce jednak nie zawsze jest respektowana. W trakcie pobytu za granicą, do dyspozycji posiadacza legitymacji ITIC jest czynna specjalna linia telefoniczna „Help Line” (analogicznie do „ISIC Help Line” zob. wcześniej). W cenie legitymacji zawarte jest również ubezpieczenie. Legitymację wydają biura turystyki Związku Nauczycielstwa Polskiego (Logostur) i biura Almaturu na podstawie ważnej legitymacji nauczycielskiej. Koszt – 60 zł (okres ważności – jak w przypadku legitymacji ISIC).

Międzynarodowa Młodzieżowa Karta Turystyczna IYTC (International Youth Travel Card), zwana też Kartą GO 25, jest przeznaczona dla wszystkich osób w wieku 14-25 lat zawiera pakiet ubezpieczeń od następstw nieszczęśliwych wypadków w czasie podróży oraz kosztów leczenia w kraju i za granicą (do kwoty 150 000 zł). Legitymacja ta nie jest aż tak przydatna jak studencka, ale również uprawnia do pewnych zniżek w zakresie transportu, zakwaterowania, wyżywienia itp. Oferują ją biura Almaturu za 53 zł. Karta ważna jest jeden rok od daty wystawienia.

Legitymacja Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych (PTSM) uprawnia do korzystania z bazy ponad 5,5 tys. schronisk młodzieżowych w 68 krajach świata. Jest ona odpowiednikiem legitymacji Międzynarodowej Federacji Schronisk Młodzieżowych Hostelling International (HI), do której należy PTSM. Aby korzystać z sieci schronisk za granicą, trzeba mieć plastikową legitymację PTSM. Do jej uzyskania nie jest wymagane zdjęcie, a opłaty w zależności od wieku wynoszą: legitymacja junior – 11 zł (dzieci i młodzież szkolna, także ze szkół pomaturalnych), studenci – 23 zł (do 26 lat), legitymacja senior -20 zł (nauczyciele czynni i emerytowani), dorośli pracujący – 33 zł. Legitymacja wraz ze znaczkiem jest ważna przez rok od daty wystawienia.

W każdej placówce PTSM można ponadto nabyć informator Międzynarodowej Federacji Schronisk Młodzieżowych The Guide to Budget Accomodation (przewodnik po tanich miejscach noclegowych), publikowany w dwóch samodzielnych tomach obejmujących: Europę i kraje basenu Morza Śródziemnego (45 zł), a także Afrykę, Amerykę, Azję, Australię i Nową Zelandię. Przewodnik zawiera aktualne informacje o schroniskach i cenach za nocleg (w języku angielskim, niemieckim, francuskim i hiszpańskim).

Międzynarodowa Karta Kempingowa (Camping Card International, dawniej karnet kempingowy) uprawnia do zniżek w wysokości 10-40% na kempingach zrzeszonych w Międzynarodowej Federacji Kempingu i Karawaningu (Federation Internationale de Camping et de Caravaning). Wydawany co roku informator ECC (Europa Camping Caravaning) zawiera szczegółowe informacje o kempingach zrzeszonych w tej organizacji. Na kempingach karnet służy także jako dowód tożsamości (z powodzeniem zastępujący paszport), który zawsze trzeba deponować w recepcji kempingu. Posiadacz karnetu oraz wszystkie osoby podróżujące z nim tym samym samochodem są objęci ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej za szkody spowodowane na terenie kempingu. Karnet kempingowy obowiązuje w całej Europie, z wyjątkiem Albanii, Rumunii i WNP. Ważny jest od momentu wykupienia do końca roku kalendarzowego. Jest do nabycia w biurach turystyki PZMot oraz w Polskiej Federacji Kempingu i Karawaningu (Warszawa, ul. Grochowska 331, tel.22/8106050). Przy zakupie trzeba okazać paszport. Cena karnetu wraz ze znaczkiem wynosi 35 zł.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *